Wij leveren diensten aan u met inachtneming van de kennisgevingen, voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst zijn opgenomen. Bovendien zult u zich houden aan de regels, richtlijnen, beleidslijnen, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke diensten voordat u ze gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om deze site en deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Voordat u verder gaat, dient u deze overeenkomst te lezen, omdat de toegang tot, het surfen op of het anderszins gebruiken van de site aangeeft dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst.
U mag via deze site geen inhoud, informatie of ander materiaal uploaden, verspreiden of anderszins publiceren dat (a) bugs, virussen, wormen, valdeuren, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat; (b) lasterlijk, bedreigend, smadelijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch of discriminerend is, of aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de wetten van de U. S. of de wetten van enig ander land die van toepassing kunnen zijn; of (c) de auteursrechten, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon schendt of er inbreuk op maakt.
www.Zimabluedesigns.nl kan u een accountidentificatie en wachtwoord geven aan
u toegang te geven tot bepaalde delen van deze Site en deze te gebruiken. Elke keer dat u een
wachtwoord of identificatie, wordt u geacht bevoegd te zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site op een wijze die in overeenstemming is met de voorwaarden van deze overeenkomst en www.zi.nl is niet verplicht de bron van een dergelijke toegang of dergelijk gebruik van de Site te onderzoeken.
Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden via uw gebruik van de site, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger dan 18 jaar bent, kunt u deze site alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Onder de voorwaarden van deze overeenkomst verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de site door deze alleen op uw internetbrowser weer te geven met het oog op het winkelen en niet voor commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij, behalve als dit vooraf uitdrukkelijk is toegestaan door www.Zimabluedesigns.nl. Elke inbreuk op deze Overeenkomst zal leiden tot de onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf verleende licentie zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
Tenzij vooraf uitdrukkelijk toegestaan door ons bedrijf, is al het materiaal, inclusief afbeeldingen, tekst, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto's, programma's, muziekfragmenten of downloads, videoclips en geschreven en ander materiaal dat deel uitmaakt van deze site (gezamenlijk de "Inhoud") uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen commercieel gebruik maken van de op de Site verstrekte informatie of de site gebruiken ten behoeve van een ander bedrijf. Wij behouden ons het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indien wij van mening zijn dat het gedrag van de klant in strijd is met de toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor onze belangen.
U mag deze site of een deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, er afgeleide werken van maken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins exploiteren, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door ons bedrijf.
U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en het gebruik van deze site door iemand die gebruik maakt van het wachtwoord en de identificatie die oorspronkelijk aan u zijn toegekend, ongeacht of deze toegang tot en het gebruik van deze site daadwerkelijk door u is toegestaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle communicatie en overdrachten en alle verplichtingen (inclusief, maar niet beperkt tot, financiële verplichtingen) die voortvloeien uit deze toegang of dit gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor de bescherming van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U dient www.Zimabluedesigns.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of van elke andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze site.